هیات رییسه فدراسیون نابینایان وکم بینایان تشکیل جلسه می‌دهد

هیات رییسه فدراسیون نابینایان وکم بینایان به منظور بررسی و تصویب برخی تصمیم‌گیری‌ها تشکیل جلسه می دهد.

 هیأت رئیسه فدراسیون نابینایان و کم بینایان ایران ساعت 14 ظهر 16 بهمن  در محل فدراسیون  تشکیل جلسه می‌دهد تا بعضی از تصمیمات گرفته شده از سوی ریاست مورد بحث و گفت و گو و سپس تأیید اعضا قرار بگیرد.

ارائه گزارش عملکرد فدراسیون تا پایان سال 1402 - ارائه برنامه های پیش رو سال 1402 -بررسی و تصویب آیین نامه کمیته اقتصادی و بازاریابی دستور جلسه سی و هشتمین جلسه هیات رییسه فدراسیون نابینایان وکم بینایان خواهد بود.