محمد رضا مظلومی

رئیس فدراسیون

کاوه عزیزی

دبیر فدراسیون

علی اصغر هادی زاده

عضو هیئت رئیسه

سید جلال روغنی

عضو هیئت رئیسه

سيد محمد آقامیر

عضو هیات رییسه