اطلاعیه / دور دوم انتخابات کمسیون های ورزشی فدراسیون نابینایان و کم بینایان

برگزاری دور دوم شرکت در انتخابات اعضای کمسیون های داوران ، ورزشکاران و مربیان اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون نابینایان و کم بینایان ، این فدراسیون در نظر دارد دومین مرحله انتخابات کمیسیون های سه گانه (ورزشکاران، داوران و مربیان) را روز شنبه 23/04/1403 از ساعت 08:00 لغایت 14:00 در سامانه ملی فدراسیون ورزشهای نابینایان و کم بینایان به آدرس ذیل برگزار نماید.

http://vote.blindsports.ir