آغاز اردوی تیم ملی گلبال بانوان در مازندران

بانوان گلبالیست کشورمان از 25 فروردین وارد یازدهمین مرحله اردو آمادگی می شوند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون نابینایان وکم بینایان ، یازدهمین مرحله اردو آمادگی تیم ملی گلبال از روز 25 فروردین دراردوگاه ورزشی شهیدعظیمی بابلسر  آغاز می گردد. زهرا گزمه -رعنا نیازی-زهرا عیدیان-مریم حسام آبادی 5 فاطمه قایدی -مریم آهون-ویدا جبارزاده-ریزان دژآهنگ - معصومه ملایی 9 ملی پوشی هستند که در این اردو زیر نظر طیبه ملکی سرمربی، آرزو حاجیان مربی و عفت نصر مربی بدنساز تیم ملی به تمرین می پردازند. یازدهمین مرحله اردوی گلبال بانوان از 25 فروردین لغایت 2 اردیبهشت در مجموعه ورزشی شهید عظیمی بابلسر برگزار خواهد شد.