محمد رضا مظلومی

رئیس فدراسیون

سید عباس عراقچی

عضو هیئت رئیسه

کاوه عزیزی

دبیر فدراسیون

علی اصغر هادی زاده

عضو هیئت رئیسه

فائزه توسلی

عضو هیئت رئیسه

محمد آقا میر

عضو هیئت رئیسه

سید جلال روغنی

عضو هیئت رئیسه